Musisz uaktualnić Flash Playera
 
REJESTRACJA
Krok 1: Akceptacja regulaminu
Krok 2: Wypełnienie formularza
Krok 3: Potwierdzenie danych
Krok 4: Odebranie maila i potwierdzenie założenia konta

Valid HTML 4.01 Transitional


Regulamin GoSale

REGULAMIN

 
I. Definicje
1.GoSale, JoPa
- serwis aukcyjno ogłoszeniowy (on-line) prowadzony przez JoPa firmę zarejestrowaną w Polsce,
z siedzibą w Olesznie przy ul. Parkowej 7, posiadającą pozwolenie na działalność gospodarczą wydane przez Wójt Gminy Krasocin pod nr. 260154500. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o GoSale, należy przez to rozumieć również JoPa.
2.Przedmiot
- rzecz lub prawo, które może być przedmiotem aukcji w Gosale, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.
3.Użytkownik
- osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez GoSale, w szczególności może uczestniczyć w aukcjach oraz serwisie ogłoszeniowym zarówno jako kupujący jak i sprzedający.
4.Sprzedający
- osoba sprzedająca towary lub usługi w GoSale.
5.Kupujący
- osoba nabywająca towary lub usługi w GoSale.
6.Aukcja
- proces ustalenia ceny na produkt prowadząca do sprzedaży. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy (lub nabywców), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7.Ogłoszenie
- anons chęci zakupu towaru lub usługi dodany w dziale Ogłoszenia
II. Warunki uczestnictwa
1.Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z serwisu GoSale są pełnoletnie osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, posiadające konto poczty elektronicznej.
2.Przedmiotem sprzedaży w GoSale mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.Aukcja oraz oferta w dziale Ogłoszenia ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej GoSale przy przedmiocie, którego dotyczą.
4.Zabronione są działania zakłócające działanie witryny internetowej GoSale. W przypadku stwierdzenia przez GoSale, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, JoPa niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji JoPa podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
5.Informacje zawarte na stronach serwisu GoSale mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść informacji niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
III. Rejestracja
1.Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Usług JoPa dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą użytkownik będzie figurował w GoSale, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
2.Rejestracja jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy/spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oraz kontaktów z GoSale, adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą użytkownik będzie figórował w GoSale, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
3.Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe określone w punktach III.1. i III.2. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy nazwy Użytkownika.
4.Niedopuszczalne jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach III.1. oraz III.2., w trakcie korzystania z usług GoSale, zabrania się również wprowadzania danych niezgodnych z prawdą, w momencie wykrycia takiego nadużycia konto takigo Użytkownika zostanie zablokowane lub też usunięte i zablokowana zostanie możliwość rejestracji tego Użytkownika w przyszłości.
5.GoSale może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez podmiot lub osobę zarejestrowaną od potwierdzenia danych określonych w art. III.1. i III.2., w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu
6.Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez GoSale. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
7.Informacje podane w formularzu są przez GoSale wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
8.Dane użytkowników przystępujących do udziału w aukcjach GoSale oraz Ogłoszeniach w tym że serwisie, obejmujące adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu, przekazywane są Sprzedającemu podczas danej aukcji lub anonsu ogłoszeniowego, w celu finalizacji umowy, a dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu przekazywane są Sprzedającemu w celu weryfikacji złożonej oferty podczas trwania aukcji lub anonsu ogłoszeniowego.
9.Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe GoSale. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. GoSale może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
10.Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
11.Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika zdublowanych kont i w jakikolwiek sposób wykorzystywanie ich do łamania postanowień niniejszego Regulaminu. Wykrycie więcej niż jednego konta zarejestrowanego na tą samą osobę będzie skutkować blokadą tych że kont bez wyjątku, oraz nastąpi blokada możliwości rejestracji tego Użytkownika w przyszłości.
IV. Prywatność
1.GoSale udostępnia dane swoich Użytkowników tylko innym Użytkownikom powiązanym ze sobą za pomocą dokonanych tranzakcji, GoSale nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
2.Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane sprzedającym w aukcjach tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności określonych przez prawo polskie.
V. Poufność
1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług GoSale lub uzyskał je od innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub prześladowania) do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w ramach Usług GoSale.
2. Bez zgody GoSale niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom GoSale.
VI. Zasady Aukcji
1. Zgłoszenie oferty kupna przez konto Użytkownika i każde kolejne postąpienie w aukcji jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Kupującego. Wyjątkiem jest aukcja na której Sprzedający oferuje sprzedaż lub wynajem nieruchomości, oferty kupna zgłaszane w tych aukcjach nie są wiążące prawnie.
2. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
3. Zakończenie aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była aukcja, po skorzystaniu z opcji Kup Teraz lub na podstawie decyzji Sprzedającego.
4. Ofertą, która zwycięży w aukcji jednoprzedmiotowej jest oferta o najwyższej wartości (w aukcjach z ceną minimalną, cena minimalna musi zostać osiągnięta). Ofertami, które zwyciężą w aukcji wieloprzedmiotowej standardowej są te oferty o najwyższych wartościach, które mieszczą się zarazem w puli przedmiotów wystawionych przez Sprzedającego na danej aukcji. W aukcji wieloprzedmiotowej ostatni z puli zwycięzców może zrezygnować z zakupu, jeśli liczba przedmiotów, które wygrał jest mniejsza od tej, którą licytował. W takiej sytuacji Sprzedający również nie jest zobowiązany do sprzedaży.
5. Oferty złożone w czasie aukcji są ważne aż do momentu zamknięcia aukcji lub wycofania ich przez Sprzedającego (dopuszczalne powody: prośba Licytującego; brak kontaktu z Licytującym, np. z powodu niepoprawnych danych; duża liczba komentarzy negatywnych Licytującego lub inna uzasadniona przyczyna, dla której nie budzi on zaufania Sprzedającego; kradzież lub zniszczenie przedmiotu).
6. Jeżeli dana oferta zostaje przebita przez inną ofertę, a składający ją zostaje usunięty przez GoSale, Sprzedający przyjmuje najwyższą ważną ofertę.
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji. Wyjątkiem jest aukcja wieloprzedmiotowa Kup Teraz, w której umowa zostaje zawarta bezpośrednio po skorzystaniu z opcji Kup Teraz (nawet jeśli aukcja nadal trwa).
8. Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony kontrahenta w powyższym terminie, można od umowy sprzedaży odstąpić.
VII. Opłaty
1. Ceny towarów i usług są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT (w przypadkach, gdzie jest on obowiązujący).
2. Nasza firma nie wystawia faktur VAT na żądanie Użytkownika za korzystanie z płatnych usług serwisu.
3. Nie pobieramy opłat za wystawianie przedmiotów na naszych stronach, opłatom podlegają jedynie opcje promocyjne takie jak: Pogrubienie, Podświetlenie, Wyróżnienie, Strona główna. Poniżej tabela opłat, opcje darmowe zawsze pozostają darmowymi, mianowicie ceny opcji promocyjnych mogą ulegać zmianom.
 
Opcja dodatkowa
Opłata
Kup Teraz!
Brak Opłat
Planowane wystawienie
Brak Opłat
Pierwsze zdjęcie do 200 kB*
Brak Opłat
Dodatkowe zdjęcie 200kB*
Brak Opłat
Dopłata za każde zdjęcie powyżej 50 kB*
Brak Opłat
Miniaturka
Brak Opłat
Czas trwania od 1 do 31 dni
Brak Opłat
Cena minimalna
Brak Opłat
Wystawienie przedmiotu ( niezależnie od rodzaju )
Brak Opłat
Prowizja od sprzedaży ( niezależnie od ceny )
Brak Opłat
Pogrubienie
1 zł
Podświetlenie
1 zł
Wyróżnienie
2 zł
Strona główna
6 zł
 
VIII. Odpowiedzialność JoPa
1. GoSale nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sprzedających ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi w ramach aukcji.
2. GoSale nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach aukcji, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. GoSale w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
3. GoSale nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych w ramach aukcji.
4. GoSale, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą GoSale, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach aukcji, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
IX. System Komentarzy
1. Użytkownikom dostępna jest funkcja o nazwie Wystaw komentarz. Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii na temat przebiegu transakcji.
2. Wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za jej treść. Opinie te muszą być dokładne, uczciwe i nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa. GoSale nie ingeruje w treść komentarza poza określonymi przypadkami, jak np używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
3. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za pozytywne komentarze.
X. Usunięcie Użytkownika
1. GoSale zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zastrzeżenie sprzedaży poza aukcją, spamming, reklama konkurencyjnych serwisów aukcyjnych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody GoSale.
3. GoSale zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla interesów naszej działalności.
XI. Rola GoSale
1. Towary lub usługi oferowane w ramach aukcji wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników. GoSale nie jest stroną w tych aukcjach/ogłoszeniach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia aukcji/ogłoszenia.
2. GoSale nie sprawdza wszystkich towarów ani usług oferowanych w ramach aukcji, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej aukcji naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.
3. GoSale ma prawo usunięcia lub zmiany kategorii każdej aukcji, która - w oparciu o informacje własne lub uzyskane od osób trzecich (w tym innych Użytkowników GoSale) - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim wypadku GoSale poinformuje Sprzedającego oraz, w niektórych wypadkach, jednego lub kilku licytujących, o usunięciu danej aukcji lub zmianie kategorii.
4. GoSale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej aukcji, która ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
5. W przypadku usunięcia aukcji przez GoSale opłaty za opcje dodatkowe nie będą refundowane.
XII. Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownikowi nie wolno składać ofert w wystawionych przez siebie aukcjach; zakaz ten dotyczy zarówno działania z własnych kont, jak i z kont innych Użytkowników
2. Użytkownikowi nie wolno przebijać za pomocą innych kont swoich ofert złożonych w aukcjach innych Użytkowników.
3. Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w odniesieniu do przedmiotu danej aukcji określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Sprzedającego, a nie GoSale, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników składających oferty kupna.
4. Umowne warunki opisane w punkcie 3. nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa.
XIII. Legalność aukcji/ogłoszeń
1. Zgłaszając towary lub usługi do aukcji Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto nabędzie je w ramach danej aukcji.
2. GoSale może zawiadomić Policję lub prokuratora o każdym przypadku podejrzenia, że oferowane towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
XIV. Towary zakazane
1. W ramach serwisu GoSale nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich i/lub obowiązującą politykę GoSale (ujętą w niniejszy Regulamin).
2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w Artykule 1., GoSale ma prawo usunąć aukcję/ogłoszenie.
XV. Opis towarów
1. Towary lub usługi, które mają być objęte usługami GoSale, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
2. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej aukcji. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza GoSale, a także do organizowania konkursów.
3. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone przez niego opisy przedmiotów, ani też inne czynności bądź informacje, związane z aukcją nie naruszały obowiązującego prawa.
4. Aukcję/ogłoszenia należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. Umieszczanie aukcji w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone. PRZYKŁAD: Aukcja/ogłoszenie w którym oferowana jest sprzedaż lub wynajem nieruchomości może być umieszczona wyłącznie w kategorii "Nieruchomości".
5. Użytkownik może wystawić w jednym czasie co najwyżej 10 jedno- lub wieloprzedmiotowych aukcji identycznych (nie różniących się) przedmiotów.
6. Opis aukcji nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza serwisem GoSale (w żadnej formie).
7. Opis ani tytuł aukcji nie może zawierać propozycji kupna i/lub zamiany żadnego towaru lub usługi. Do takiej formy zapisu służą Ogłoszenia
8. Przedmiot licytacji powinien być jednoznacznie określony. Kolejność oraz data składania ofert nie może mieć wpływu na zróżnicowanie przedmiotu licytacji oraz kwoty transakcji. Aukcje, w których istnieje możliwość wyboru towaru z listy nie są dozwolone
9. W opisie i tytule aukcji zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania
10. Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane do:
 • automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach serwisu GoSale) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu,
 • automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość,
 • automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia,
 • wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych aukcji, listami aukcji (w tym stronami "O mnie") lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym towarem,
 • przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem (w tym m.in. okien, które służą do składania ofert w aukcjach),
 • wpływania w jakikolwiek sposób na proces składania ofert,
 • niebezpiecznego z punktu widzenia GoSale odczytywania lub generowania plików "cookie".
11. GoSale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty która ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
12. Przedmioty o nieznanym stanie sprawności technicznej powinny być opisane jako "uszkodzone" i wystawione w odpowiedniej kategorii.
13. Niedozwolone jest proponowanie przesłania drogą elektroniczną: publikacji w formie elektronicznej (np. książek, wierszy, poradników, tzw. "ebooków" itp.), oprogramowania, plików graficznych, muzycznych, filmowych. Dozwolone jest oferowanie przesłania w/w materiałów na nośnikach nagrywalnych (np. płyty CD-R, DVD-R). Opis towaru musi zawierać dokładne informacje na temat sposobu ich dostarczenia.
14. Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. "ebooki" itp.) należy wystawić w kategorii Publikacje elektroniczne.
XVI. Strona O MNIE
1. Każdy z Użytkowników może skorzystać z opcji strona "o mnie", która służy do zamieszczenia informacji charakteryzujących jego osobę oraz działalność. W tym celu może między innymi zamieścić dane kontaktowe (w tym odnośnik/link do swojej strony www). Forma i kontekst umieszczenia adresu www nie może zachęcać do zakupów poza serwisem.
2. Treść strony "o mnie" nie może być sprzeczna z zasadami GoSale, w szczególności nie może zawierać:
 • informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza GoSale. Niedozwolone jest umieszczanie listy towarów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych towarów,
 • informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są zgodne z zasadami GoSale,
 • odnośników/linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu sprzedających objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania,
 • informacji dotyczących przebiegu transakcji z innymi Użytkownikami,
 • zasad przeprowadzania transakcji lub licytacji, które są sprzeczne z obowiązującym prawem lub Regulaminem.
3. GoSale zastrzega sobie prawo do usunięcia strony "o mnie", której treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.
XVII. Postanowienia Końcowe
1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami GoSale należą do JoPa. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług JoPa do celów innych niż te ściśle związane z przeprowadzaniem aukcji w sposób określony niniejszym Regulaminem.
2. GoSale zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług GoSale.
3. Każdy Użytkownik w momencie logowania się w GoSale zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a GoSale wygasa, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu aukcje będą prowadzone do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach.
4. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z GoSale, korzystając z określonej przez serwis procedury. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że dotychczas złożone oferty kupna są wiążące, a rozpoczęte przed rozwiązaniem umowy aukcje będą prowadzone do zakończenia na zasadach obowiązujących w momencie ich wystawiania.
5. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji serwisu GoSale w przypadku:
 • bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniach do zapłaty,
 • łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • działania na szkodę GoSale lub jego Użytkowników,
innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką GoSale.
6. Ponowne zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w punkcie III. Regulaminu GoSale.
7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GoSale na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
XVIII. Nieważność
1.Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
Strona główna   Moje GoSale   Aktywacja konta   Rejestracja: Standard/SSL
O nas - Czcionka: duża średnia mała

GoSale! Wersja BETA - ZGŁOŚ PROBLEM!

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
 • cheap jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jerseys wholesale
 • wholesale jerseys
 • wholesale nfl jerseys china
 • jordans shoes